HISTORIK

Genom gravfynd funna på markerna kan konstateras att här fanns verksamhet
 under järnåldern.


Handtagskam (hittad i närheten av torpet Nöden) gjord i ett stycke ben. med ornamentik av punktcirklar 
sammanbundna av snedställda streck. "vingformat" handtag. med rest av tandrad. Romersk järnålder- folkvandringstid.
Källa. Historiska museet.

 Spår av tidig kristenhet finns genom fynd av
 fragment av en gravkista från 1000-talet, en så kallad Eskilstunakista.

Enligt Svenskt diplomatrium förekommer Vevelsta i brev daterat Stensö
den 30 juli 1359.

Holmger Torkelsson kungör att han med sin broder riddaren Magnus Torkelssons och
flera andras samtycke såsom morgongåva har givit sin hustru Sigrid Karlssdotter
13 1/2 öresland jord i Norrlänna i Länna socken i Åkers härad och 1 markland jord i Vävelsta i 
Husby-Oppunda socken och en kvarn i Djupvik med två landbor i (Ö)  Husby (nu i Kvarsebo) 
socken i Ostkinds härad. Om de får barn skall morgongåvan räknas som barnens möderne.
Om Sigrid dör (barnlös) före Holmger återgår morgongåvan till honom. Om Holmger dör först
blir morgongåvan Sigrids. Brevutfärdaren har beträffande morgongåvan inhämtat råd av
sin broder herr Magnus Torkelsson och av sina svågrar Harald Ernilsson och Karl Tuveson.
Förutom brevutfärdaren, herr Magnus Torkelsson, Harald Ernilsson och Karl Tuveson beseglar också herrarna Magnus Nilsson (Röde), Ulf Håkansson och Rörik (Tordsson) Bonde, riddare, samt Johan Kristinason, Bengt Fadersson och Nils Ragnvaldsson.

 

Nedanstående beskrivning av Wefwelstad är hämtat från en karta från 1724

Wefwelstad Båhlby af 3 stn Hemman, nembl.

A. Nårrgården 1 helt nytt Frälse under Tärna Baron och Öfwersten Högwälb:ne Hr Horn tillhör ägandes
 i Byamåttet ............... 3 stänger.
B. Stor eller Mellangården 1, nytt frälse af A:o 1626 af Kongl. Maijt och Cronan köpt, 
har af ålder varit vådande i Byn.
C. Södergården ..............................................................................................................................
de Bägge senare tillhöra Frijherrinnan Högwalborna Fru Catharina Cruus på Tårp, och för några 
åhr sedan ifrån sina gl. Byanförändrede, således att de nu äga hwars.  4 1/2 stänger eller lijka mycket 
hwartera sampt i föllia deraf lijka stor skatt etc underkastade hwarföre de ock nu uti fölligande 
äga Beskirif och uträkning såled. lijker avsedda blifwa. 

 

I socknens äldsta husförhör från 1733 består Vevelsta av Mellangården,
Nedergården samt Västergården. Från husförhör
1756 bokförs Vevelsta som 
en gemensam enhet och från år 1794 finns antagligen bara en enhet kvar (Mellangården).

 

År 1890 och 1900 var följande yrkeskategorier mantalsskrivna på Vevelstas mark.

 

1890 1900
ARRENDATOR 1
RÄTTARE 1 1
LÄRARE 2 2
FD. RÄTTARE 1  
STATARDRÄNG 5 7
ARBETSKARL 2  
DRÄNG  2 2
GIFT KVINNA 12 12
ÄNKA   
GRATIALIST    2
HUSHÅLLERSKA   3
PIGA   3
INHYSEJON  1 1
SNICKARE 1  
SOLDAT 1 1
FD. SOLDAT DAGAKARL   1
MJÖLKERSKA   1
DAGAKARL   1
"BLIND"  1 1
"FATTIGHJON" 1  
TORPARE 1 1
"BARN" 40 20
TOTALT 72 60

 

Hästarna på Vevelsta cirka 1930


Från vänster: 1 Kavaljer, 2 Svea, 3 Vanda, 4 Maud, 5 Pedro, 6 Lavett, 7 Lärka, 8-10 ?,
11 Blageur ,12 Sharlatan, 13 Mahjong med ryttaren Klint (befallningsman), pojken
heter  Thord Neumüller